Nos chats adopté(e)s en 2019

Janvier 

Silhouette de chat noir
Silhouette de chat noir
Lys, 2 ans
Lys, 2 ans
Charlot, 9 ans
Charlot, 9 ans
Simba, 1,5 an
Simba, 1,5 an
Coco, 10 ans
Coco, 10 ans
Erbin, 8 mois
Erbin, 8 mois
Jacotte, 8 ans
Jacotte, 8 ans
Loupiotte, 3 ans
Loupiotte, 3 ans
Opale, 12 ans
Opale, 12 ans
Pétunia, 2 ans
Pétunia, 2 ans
Ruby, 1 an
Ruby, 1 an
Rosco, 10 ans
Rosco, 10 ans
Ramsès, 10 ans
Ramsès, 10 ans
Livia, 3 ans
Livia, 3 ans
Logan, 6 mois
Logan, 6 mois
Gipsy, 1 an
Gipsy, 1 an

Février 

Silhouette de chat noir
Silhouette de chat noir
Marley, 3 ans
Marley, 3 ans
Twix, 1 an
Twix, 1 an
Moka, 2 ans
Moka, 2 ans
Ninou, 8 ans
Ninou, 8 ans
Perle, 3 ans
Perle, 3 ans

Mars

Silhouette de chat noir
Silhouette de chat noir
Princesse, 5 ans
Princesse, 5 ans
Picolo, 2 ans
Picolo, 2 ans
Vénus, 5 ans
Vénus, 5 ans
Juju, 4 ans
Juju, 4 ans
Olympe, 1 an 1/2
Olympe, 1 an 1/2
Tigrou, 2 ans
Tigrou, 2 ans
Justine, 2 ans
Justine, 2 ans

Avril

Silhouette de chat noir
Silhouette de chat noir
Daisy, 7 mois
Daisy, 7 mois
Lucky, 9 mois
Lucky, 9 mois
Blanche, 8 ans
Blanche, 8 ans
Tartine, 1 an
Tartine, 1 an
Hermés, 10 mois
Hermés, 10 mois
Tartine, 1 an
Tartine, 1 an
Praline, 12 ans
Praline, 12 ans
Suzette, 3 ans
Suzette, 3 ans
Gaufrette, 1 an 1/2
Gaufrette, 1 an 1/2

Mai

Silhouette de chat noir
Silhouette de chat noir
Brad et Chéri, 1 an
Brad et Chéri, 1 an
Shadow, 8 mois
Shadow, 8 mois
Bronx, 8 mois
Bronx, 8 mois
Bichette, 5 mois
Bichette, 5 mois
Panda, 9 mois
Panda, 9 mois
Pompom, 6 mois
Pompom, 6 mois
Mimi, 8 mois
Mimi, 8 mois

Juin 

Silhouette de chat noir
Silhouette de chat noir
Shana, 10 mois
Shana, 10 mois
Popeye, 1 an et demi
Popeye, 1 an et demi
Sia, 4 ans
Sia, 4 ans

Juillet

Silhouette de chat noir
Silhouette de chat noir
China, 5 ans
China, 5 ans
Sandy, 1 an
Sandy, 1 an
Pirouette, 1 an
Pirouette, 1 an

Août

Silhouette de chat noir
Silhouette de chat noir
Oréo
Oréo
Kili, 5 mois
Kili, 5 mois
Frimousse, 1 an
Frimousse, 1 an
Mia, 1 an
Mia, 1 an
Canelle, 6 mois
Canelle, 6 mois
Lutin 4 mois
Lutin 4 mois
Yoshi, 1 an et demi
Yoshi, 1 an et demi
Sam, 3 mois
Sam, 3 mois
Bianco, 3 mois
Bianco, 3 mois

Septembre

Silhouette de chat noir
Silhouette de chat noir
Cric et Crac, 3 mois
Cric et Crac, 3 mois
Pastille
Pastille
Charlot, 5 ans
Charlot, 5 ans
Pixel, 5 mois
Pixel, 5 mois
Ron, 3 ans
Ron, 3 ans
Misty, 3 mois
Misty, 3 mois
Poupette, 6 mois
Poupette, 6 mois
Liz, 5 mois
Liz, 5 mois
Taylor, 5 mois
Taylor, 5 mois

Octobre 

Silhouette de chat noir
Silhouette de chat noir
Valo, 5 mois
Valo, 5 mois
Sesame, 4 mois
Sesame, 4 mois
Venise, 4 mois
Venise, 4 mois
Bastet, 3 mois
Bastet, 3 mois
Bella, 9 mois
Bella, 9 mois
Yoko, 4 mois
Yoko, 4 mois
Titoune 3 mois
Titoune 3 mois
Porto, 4 ans
Porto, 4 ans
Goliath, 6 ans
Goliath, 6 ans

Novembre

Silhouette de chat noir
Silhouette de chat noir
Aria,
Aria,
Mielou
Mielou
Patti
Patti
Sybelle
Sybelle
Naya
Naya
Mindy
Mindy
Maminou, 8 ans
Maminou, 8 ans
Garance
Garance
Perle
Perle

Décembre

Silhouette de chat noir
Silhouette de chat noir
Kandy
Kandy
Holly
Holly
Frecy
Frecy
Poyo
Poyo
Caven
Caven
Nougatine
Nougatine
GIPSY
GIPSY